Vị đốc học đầu tiên của Quảng Nam

10:25 - 06/08/2018 Người họ Trương Administrator 1460

Phải đến thời nhà Nguyễn, việc học ở Quảng Nam mới thực sự đi vào nền nếp và được sự điều hành bởi các vị đốc học do triều đình bổ nhiệm. Trong số 17 vị đốc học của “đất học” Quảng Nam, Trương Công Thúy là người đầu tiên và cũng là người duy nhất không xuất thân từ hàng “đại khoa” của khoa cử!

Giáo dục Quảng Nam thời nhà Nguyễn

Từ thời nhà Lý, việc học hành và thi cử ở nước ta đã có. Nhưng lúc đó Quảng Nam vẫn chưa trở thành lãnh thổ Đại Việt. Phải từ năm 1471, Quảng Nam mới thực sự sáp nhập vào Đại Việt nhưng đây là vùng đất mới dân cư còn rất thưa thớt, di dân, định cư, khai thác và hòa nhập mới là nhiệm vụ hàng đầu.

Dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1775), “các chúa không lập trường đại học công mà để dân gian tùy ý lập trường tư dạy học” (Phan Khoang - Lịch sử xứ Đàng Trong, Nxb Khai Trí, tr.500). Mặt khác: “Họ Nguyễn chuyên giữ một phương chỉ mở thu thí (thi Hương), chuyên dùng lại tư, không chuộng văn học nên ít thu th&aacu